Viktor Korchnoi - Gary Kasparov

1. d2-d4 Ng8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. Nb1-c3 d7-d5 4. c4xd5 Nf6xd5 5. Bc1-d2 Bf8-g7 6. e2-e4 Nd5-b6 7. Bd2-e3 0-0 8. Bf1-e2 Nb8-c6 9. Ng1-f3 Bc8-g4 10. d4-d5 Bg4xf3 11. g2xf3 Nc6-a5 12. Be3-d4 Qd8-d6 13. Bd4xg7 Kg8xg7 14. f3-f4 Qd6-f6 15. Qd1-d2 c7-c6 16. d5xc6 Rf8-d8 17. Qd2-e3 Na5-c4 18. Qe3-c5 Ra8-c8 19. c6-c7 Rd8-d7 20. Be2xc4 Rc8xc7 21. Qc5-g5 Rc7xc4 22. Qg5xf6+ Kg7xf6 23. Ra1-c1 Rc4-d4 24. b2-b3 Rd4-d3 25. Ke1-e2 Rd3-d2+ 26. Ke2-f3 Rd7-d3+ 27. Kf3-g2 e7-e6 28. Rh1-e1 Kf6-e7 29. f4-f5 Nb6-d7 30. f5xe6 f7xe6 31. Kg2-f1 Nd7-e5 32. Re1-e2 g6-g5 33. Nc3-a4 Rd2-d1+ 34. Re2-e1 Rd1xe1+ 35. Kf1xe1 Rd3-d7 36. Ke1-e2 Ne5-d3 37. Rc1-c3 Nd3-f4+ 38. Ke2-f3 Ke7-f6 39. Na4-c5 Rd7-c7 40. h2-h4 e6-e5 41. h4xg5+ Kf6xg5 42. Rc3-c4 b7-b5 43. Rc4-c1 b5-b4 44. Rc1-c4 a7-a5 45. Nc5-a4 Rc7-f7 46. Kf3-e3 Nf4-g2+ 47. Ke3-e2 Ng2-f4+ 48. Ke2-e3 h7-h5 49. Rc4-c5 Nf4-g2+ 50. Ke3-e2 h5-h4 51. Rc5xe5+ Kg5-g4 52. Re5-e8 Ng2-f4+ 53. Ke2-e3 h4-h3 54. f2-f3+ Kg4-h4

0 - 1